Evanģelizācija

Laikā no 2014.g. 05.augusta līdz 2014.g. 09.augustam draudzē notika EVANĢELIZĀCIJAS NOMETNE SAVĒJIEM!

Šajās dienās draudze plānoja  iziet ārpus savām sienām un uzrunāt jauniešus, bērnus, vecus cilvēkus un vienkārši garāmgājēju uz ielas, lai pastāstītu par Kristus nāvi pie krusta mūsu grēku dēļ. Pastāstīt par to, ka visi esam grēkojuši un visiem ir vajadzīga grēku piedošana un piedzimšana no augšienes –no debesīm.

Šajās dienās visi sapulcējāmies  vienkopus un bijām kopīgā sadraudzībā, Dieva vārda lasīšanā, lūgšanās un aktīvā rosībā, lai ietu un pļautu Dieva druvas. Mēs gribam būt pļāvēji, kas atsaucas Dieva aicinājumam nest pazudušajām avīm evaņģēlija vēsti.

„35 Un Jēzus apstaigāja visas pilsētas un ciemus, mācīdams viņu sinagogās un sludinādams Valstības evaņģēliju, un dziedinādams visas sērgas un slimības. 36 Un, kad Viņš ļaužu pulkus redzēja, sirds Viņam par tiem iežēlojās, jo tie bija novārdzināti un atstāti kā avis, kam nav gana. 37 Tad Viņš saka uz Saviem mācekļiem: "Pļaujamā daudz, bet pļāvēju maz. 38 Tāpēc lūdziet pļaujas Kungu, lai Viņš izsūta strādniekus Savā pļaujamā." Bībele, Mateja evanģ. 9.nodaļa

Sākot no jūnija sestdienas nācām uz draudzi ar gavēni un lūdzam, lai Dievs mums palīdz pasludināt šo vienkāršo un priekš pasaules ģeķīgo evaņģēlija vēsti. Lūdzām, lai Dievs dod mūsu mutēs īstos vārdus, kas uzrunā cilvēku sirdis nevis ar labumiem , ko varam iegūt, bet gan , lai vārdi , ko sakām sāpīgi ķer cilvēku sirdis, lai atnāk patiesa grēku nožēla un dzīves tiktu izmainītas uz visiem laikiem. Mēs lūdzam, lai šie cilvēki ieraugu Jēzu Kristu krustā sisto viņu grēku dēļ.

„37 Šie vārdi sāpīgi ķēra viņu sirdis, un tie sacīja uz Pēteri un citiem apustuļiem: "Brāļi, ko lai mēs darām?" 38 Bet Pēteris tiem atbildēja: "Atgriezieties no grēkiem un liecieties kristīties ikviens Jēzus Kristus Vārdā, lai jūs dabūtu grēku piedošanu un saņemtu Svētā Gara dāvanu. 39 Jo šis solījums dots jums un jūsu bērniem un visiem, kas vēl ir tālu, ko Tas Kungs, mūsu Dievs, pieaicinās." Bībele, Apustuļu darbi 2.nodaļa

EVANĢELIZĀCIJAS NOMETNE SAVĒJIEM :

06.AUGUSTS, TREŠDIENA – BĒRNU DIENA. RADOŠĀ DARBNĪCA.

07.AUGUSTS, CETURDIENA – VECO ĻAUŽU DIENA. PANSIONĀTS.

08.AUGUSTS, PIEKDIENA – JAUNIEŠU DIENA. EVANĢELIZĀCIJA.

09.AUGUSTS, SESTDIENA – EVANĢELIZĀCIJAS DIEVKALPOJUMS NO 12.00.

Ja arī tavā sirdī deg kalpot pazudušajiem, droši nāc un pievienojies! Gaidīts ikviens , kas mīl mūsu Kungu Jēzu Kristu un grib darīt Dieva darbu un būt  viņa gribā!