APGAISMOTA GARA ACIS UN SPĒKA MĒRS

Autors: Sandra Giptere - Ivanova, Ievietoja: 25-10-2019 20:49

„Tāpēc, dzirdēdams par jūsu ticību uz Kungu Jēzu un mīlestību uz visiem svētajiem, es arī nebeidzu pateikties Dievam par jums, pieminēdams jūs savās lūgšanās, aizlūgdams, lai mūsu Kunga Jēzus Kristus Dievs un godības pilnais Tēvs jums dotu gudrības un atklāsmes garu, lai jūs labāk Viņu izprastu, apgaismota gara acis, lai jūs zinātu, kādu cerību dod Viņa aicinājums un kādu godības bagātību Viņš savējiem liek iemantot, un cik pārlieku liels ir Viņa spēka mērs, kas parādās pie mums, ticīgajiem, darbodamies tādā pašā visspēcības varenībā, kādu Viņš parādījis Kristū, To uzmodinādams no miroņiem un sēdinādams pie Savas labās rokas debesīs, augstāk par ikvienu valdību, varu, spēku, kundzību un ikvienu vārdu, kas tiek minēts vai nu šinī laikā, vai nākamajā. Un visu Viņš ir nolicis zem Viņa kājām, bet Viņu pašu pāri visam iecēlis par galvu draudzei, kas ir Viņa miesa, pilnība, kas visu visur piepilda.” (Ef. 1:15-23)

Tā Pāvils lūdz par efeziešiem, un tā mums jālūdz par sevi un citiem. Ja arī mums, piemēram, ir kāds jaudīgs agregāts garāžā vai virtuvē, ja nepieslēgsim pie elektrības un nepratīsim lietot, neko mums tas nepalīdzēs. Prieks par spēcīgu mašīnu neaizvedīs uz veikalu un sajūsma par virtuves kombainu nesarīvēs kaudzi kartupeļu. Jā, vispirms jāsaprot, kas ir dots, bet tad jālieto! Kā ikdienā, tā garīgajā dzīvē. Lūgsim Dievam saprašanu, kas esam, ka neesam nabadziņi un „tā jau visiem iet”, bet „cik pārlielu liels ir spēka mērs, kas parādās pie mums, ticīgajiem, darbodamies tādā pašā visspēcības varenībā, kādu Viņš parādījis Jēzū Kristū.

Bauska, 2019.gada 25.oktobris